Doel en beoogd resultaat

De bemiddeling heeft tot doel om de communicatie en het contact tussen kind(eren) en uitwonende ouder te herstellen of op te bouwen. Na afloop van de omgangsbegeleiding en bemiddeling hebben kind(eren) omgang met de beide ouder. De ouders voeren de overeengekomen afspraken verder zelfstandig uit. De kinderen kunnen beter omgaan met de scheiding en het kunnen zich evenwichtiger ontwikkelen. Mogelijke emotionele en/of gedragsproblemen van het kind worden voorkomen dan wel verminderd. 

Werkwijze

Wanneer u van de omgangsbemiddeling gebruik gaat maken is het van belang dat u weet wat u van ons kan verwachten. Hiervoor vindt een kennismakingsgesprek plaats. U krijgt uitleg over de werkwijze, de mogelijkheden, maar ook grenzen van de omgangsbegeleiding en bespreken we de verwachtingen die ouders van de omgangsbegeleiding hebben. Wij maken afspraken met u over de wijze waarop we met elkaar omgaan.

Aan ieder gezin wordt een ouderschapsbemiddelaar (voor de gesprekken tussen ouders) en een begeleider (voor de kinderen gericht op contact tussen ouder en kind) gekoppeld. De ouderschapsbemiddelaar behartigt de belangen van beide ouders. De ouderschapsbemiddelaar bespreekt met u op welke manier het kind(eren) bij de besluitvorming betrokken kan worden. Beide ouders ontvangen praktische pedagogische adviezen. Het gedrag van het kind wordt besproken en hoe hier mee om te gaan.

De kern van begeleide omgangen en bemiddelingsgesprekken bestaat uit begeleide omgangsmomenten, bemiddelingsgesprekken en gesprekken met het kind(eren). Er wordt gewerkt aan het herstel van de communicatie tussen beide ouders en aan het herstel van het contact tussen de uitwonende ouder en kind(eren).

Juzt biedt een neutrale ontmoetingsruimte waar de omgang tussen kinderen en hun ouders kunnen plaatsvinden. In de ruimte zijn verschillende zitjes en speelhoeken gecreëerd. Daar is ook een buitenspeelplaats. Bij heel jonge kinderen kan de voorbereiding in de vorm van een spelcontact plaatsvinden.

De omgangsbemiddelaar stelt een samenwerkingsovereenkomst op voor de omgangsregeling, die door beide partners wordt ondertekend. In deze overeenkomst zijn doelen en afspraken vastgelegd. Gedurende het proces verlopen de omgangsmomenten gaandeweg zelfstandiger. Afhankelijk van de voortgang wordt de omgang verplaatst, bij voorkeur bij de uitwonende ouder thuis, of een andere locatie zoals bijvoorbeeld een speeltuin, park of kinderboerderij.

Lukt het - om welke reden dan ook - niet om tot afspraken te komen en/of deze na te komen, dan kan Begeleide Omgang en Bemiddeling helpen. Juzt begeleidt de contacten tussen uw kind en de uitwonende ouder en helpt u om de zorgregeling zelf weer op te pakken.

Gemiddelde duur

6 maanden

Leeftijd

0-18 jaar

We zijn elkaar weer gaan waarderen

Specialistische ambulante zorg is een behandeling van complexe gezinsproblematiek waarbij het kind of de jongere in de eigen omgeving blijft wonen. Er zijn verschillende vormen van specialistische ambulante zorg.
Samen met u kiezen we een methode die het beste aansluit op uw situatie en bij uw vragen en problemen.